top of page

Algemene voorwaarden

​​

 • Het beleningsbewijs dient zorgvuldig te worden bewaard.

 • Bij verlies kan tegen vergoeding een duplicaat van het beleningsbewijs/contract verstrekt worden.

 • Pandhuis Hooidrift zal de beleende zaken met zorg opslaan en verzekeren.

 • Zij aanvaardt aansprakelijkheid tot maximaal het bij belening aan de pandgever verstrekte bedrag.

 • Indien de vervaldatum met goedkeuring van de pandnemer is verlengd gelden bij aflossing en retourname daardoor aangepaste kosten en rente vanwege die verlengde termijnen.

 • Indien de beleende zaken niet middels aflossing van de hoofdsom en betaling van kosten en rente binnen 30 dagen na de (eventuele verlengde) vervaldatum in het bezit zijn gesteld van de pandgever, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe (buiten) gerechtelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

 • Pandhuis Hooidrift is alsdan gerechtigd de beleende zaken op een door haar gekozen wijze en tegen een door haar vast te stellen prijs te verkopen.

 • Het terughalen van de goederen is dan niet meer mogelijk.

 • De opbrengst van die verkoop komt geheel ten goede aan de pandnemer, ook indien deze hoger is dan de door de pandgever aangegane schuld.

 • Verrekening is derhalve uitgesloten.

 • In geval van geschil aangaande de juistheid van vervaldata, de omvang of soort van de beleende zaken, de verstrekkingen van geldsommen, de door de pandgever gedane aflossingen, de rente en/of kosten zullen de boeken van Pandhuis Hooidrift bepalend zijn voor de rechtsverhoudingen tussen partijen.

 • Voor alle duidelijkheid wijzen wij u er op dat u de pandgever bent en Pandhuis Hooidrift de pandnemer.

 • De pandgever verklaart tevens rechtmatige eigenaar te zijn van de te verpanden zaken en geen kennis te hebben van diefstal of enig ander soort misdrijf met betrekking tot eerdere verkrijgingen.

 • I.v.m. de sinds 1 Juli 2015 geldende Pandwet wordt er gerekend met een maximaal rentepercentage van 4,5 % per maand of gedeelte daarvan. 

 • Pandhuis Hooidrift B.V. is tegenover de pandgever aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Pandhuis Hooidrift B.V. is toe te rekenen of voor haar risico komt, aan personen bij haar in dienst, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die voor de pandgever worden uitgevoerd.

 • Het bedrag waarvoor Pandhuis Hooidrift B.V. aansprakelijk is te houden door de pandgever, is gelimiteerd op de hoogte van het bedrag van de afgesloten lening.

 • De pandnemer verklaart hierbij om te voorzien in de informatieverplichtingen zoals omschreven in de Pandwet

bottom of page